Kompletní nabídka sypaných čajů, bylinek a příslušenství

2015 Mengla Yi Wu Sheng Beeng Cha

Formosa Jia Yi Dung Ti Chin Xin Superior

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Kirishima Premium Sencha "Cold Brew"

Set 2 dóz Tamiko (100 g)

Formosa GABA Gao Shan

Sencha Kagoyose Special Blend (organic)

TIP

Wayusa Yaya Mayu - drcené listy

Formosa Bergamot Oolong

Yerba maté Gotu Kola

Nerezový filtr na čaj Gladys

Sichuan Ming Qian Royal Silvery Leaf

SLEVA

Wuyuan Wu Lu

Huang Shan Jin Ya Special