Zelené čaje bez přísad a aromat 5

Saga Ureshino Kamairicha

Lu Bao Shi - Zelený drahokam

Novinka

Korea Sejak Nokcha (Yabukita)

Miyazaki Sencha Yuki Gold

Novinka

Jun Chiyabari Himalayan Green SFTGFOP1 s.f.

Fuding Lu Mu Tan - Zelená pivoňka

Novinka

Shizuoka Shincha Gyokuro Homare