Zelené čaje bez přísad a aromat 4

Zelený čaj sencha bez kofeinu

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Novinka

Shizuoka Asatsuyu Shincha (organic)

Mecha Tama

Arya SF TGFOP

Bai Long - Bílý drak

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Ceylon Gunpowder Newburgh

Gunpowder Jade Dew Special

Novinka

Yunnan Bai Hao Mao Feng

Korea Jeju Gyokuro (organic)

Tai Mu Silvery Strawberry

Zhejiang An Ji Bai Cha

Sencha Kagoyose Special Blend (organic)

Kirishima Gyokuro (Yabukita)