Zelené čaje bez přísad a aromat 2

Lin Yun White Downy

Zhejiang Lung Ching (organic)

Sencha Yamato KHC-12

Korea Sejak (organic)

Lung Ching West Lake

Green Monkey Special Grade

Tua Chua Lai Chau (organic)

Jiu Hua Fo Cha Mao Feng

Ceylon Melfort Special

Thai Nguyen Tan Cuong Superior

Shizuoka Sencha Fukuju

Shizuoka Gabalong

Khongea OP

Himachal Pradesh Dharamsala TGBOP1

Wu Liang Gao Shan (organic)

Kagoshima Sencha Premium (organic)