Zelené čaje bez přísad a aromat 2

Green Monkey Special Grade

Tua Chua Lai Chau (organic)

Jiu Hua Fo Cha Mao Feng

Zhejiang Lung Ching (organic)

Lincang Ming Qian Pi Lo Chun

Ceylon Melfort Special

Korea Sejak (organic)

Lin Yun White Downy

Lung Ching West Lake

Shizuoka Gabalong

Korea Jeju Joongjak (organic)

Korea Seogwang Sencha (organic)

Shizuoka Sencha Fukuju

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Kirishima Gyokuro (Kurasawa)

TIP

Thai Nguyen Tan Cuong Superior