Zelené čaje bez přísad a aromat 2

Zelený Yunnan FOP

Korea Sejak (organic)

Lin Yun White Downy

Jiu Hua Fo Cha Mao Feng

Zhejiang Lung Ching (organic)

Thai Nguyen Tan Cuong Superior

Lung Ching West Lake

Korea Seogwang Sencha (organic)

Shizuoka Sencha Fukuju

Tua Chua Lai Chau (organic)

Kobayashi Sencha KKH-5

Ceylon Melfort Special

Kagoshima Gyokuro Tokiwa (organic)

Shizuoka Gabalong

Wu Liang Gao Shan (organic)

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň