Polozelené čaje bez přísad a aromat 3

Anxi Se Zhong Cha (organic)

Shizuoka Oolong

Formosa Ali Shan Tie Guanyin

Formosa Traditional Hong Shui Dung Ti

Butterfly of Taiwan Superior

Liu Pan Shui Red Oolong

Formosa Jin Xuan

Formosa Jia Yi Dung Ti Chin Xin Superior

Tie Guan Yin K101

Formosa GABA Gao Shan