Polozelené čaje bez přísad a aromat

Čisté polozelené (oolong) čaje bez dalších přísad a ovonění. Jste-li ortodoxní čajomilec, hledejte svůj čaj právě zde.

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

Formosa Wen Shan Pao Chung Special

Formosa Finest Oolong

Formosa Li Shan Cui Luan

TIP

Formosa Oriental Beauty

Qing Shuang King Tie Guanyin

Ruan Zhi (organic)

Butterfly of Taiwan

Formosa Four Seasons

TIP

Wuyishan Dà Hóng Páo

Feng Huang Milan Xiang Dan Cong

Formosa Tai Tung Dark Pearl

Anxi King Tie Guan Yin

Tie Guanyin Monkey Pick

Formosa Lu Gu Dung Ti Jin Xuan