Polozelené čaje bez přísad a aromat

Čisté polozelené (oolong) čaje bez dalších přísad a ovonění. Jste-li ortodoxní čajomilec, hledejte svůj čaj právě zde.

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

Formosa GABA oolong (organic)

Formosa Wen Shan Pao Chung Special

Formosa Oriental Beauty (organic)

Ruan Zhi (organic)

Anxi Ben Shan Premium

Feng Huang Milan Xiang Dan Cong

Formosa Tai Tung Dark Pearl

Formosa Huang Jin Gui

Wuyishan Dà Hóng Páo

Thajský GABA oolong

Anxi Hong Xi Tie Guanyin

Zealong oolong

Anxi King Tie Guan Yin

Bao Loc Dong Ding