Čaje z jarní sklizně

Special Tanyang Golden Monkey (organic)

2019 Darjeeling Balasun FF FTGFOP1

Lung Ching West Lake

Thái Nguyên Shan Tea Superior

E Mei Mao Feng - Ochmýřené špičky

Bai Hu Die - Bílý motýl (organic)

Kirishima Gyokuro (Kurasawa)

Ratnapura New Vithanakande FBOPF Extra Special

Ruan Zhi (organic)

Zhejiang Lung Ching (organic)

Shizuoka Sencha Fuji (organic)

TIP

Wuyishan Dà Hóng Páo

Tarry Lapsang Souchong

Nilgiri Parkside FOP

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)