Prodej čajů, sypané čaje Praha

White Sun

Lin Yun White Downy

Kouzelná levandule (bez aromat)

Jun Chiyabari Himalayan Orange AF (organic)

Maté Duo

Guangxi Baihao Yinzhen

Liu Pan Shui Red Oolong

Zealong oolong

Anxi King Tie Guan Yin

Java OP Pasir Nangka

Sikkim FTGFOP 1 SF Temi

Darjeeling Soom TGBOP FF

TIP

Nepal Ilam Sakhejung FF White

East Frisian Gold

Formosa Lu Gu Dung Ti Jin Xuan

Formosa Qing Xin Long Feng Xia