Prodej čajů, sypané čaje Jičín

Fuding Baihao Yinzhen

TIP

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Meng Ding Yun Wu - Cloud Mist Special Grade

Sencha Citronella

Formosa Wen Shan Pao Chung Special

Sencha Mangobelle

Shaolin

Honeybush Green Super Grade (organic)

Kagoshima Sencha Premium (organic)

Ming Qian Yin Hao (organic)