Čínské čaje z oblasti Zhejiang

Gunpowder Temple of Heaven

Gunpowder (organic) - Střelný prach

Sencha Morning Flavour

Sencha Maharádža

Zhejiang Lung Ching (organic)

Sencha Vanilla

TIP

Shi Feng Lung Ching - Dračí studna z Lvího vrcholu

Misty Green Tea (organic)

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

TIP

Zhejiang Jiu Qu Hong Mei - Červená slivoň

TIP

Zhejiang Lung Ching Special Grade

West Lake Lung Ching Imperial Grade

Zhejiang An Ji Bai Cha